Logotyp
Logotyp
Designmönster
Kvinna håller i paket

Umeå hamn – den gröna och blå hamnen

Effektiv sjöfart kan bedrivas hållbart. Umeå hamn har målet att öka transporterna med det dubbla och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Grön korridor och blå bränslen är viktiga steg på vägen fram.

Även om sjöfarten endast står för cirka 4 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser har det varit en snabbt växande utsläppskälla.

Men ökad trafik över vatten behöver inte leda till ökade utsläpp av växthusgaser. EU:s mål är att minska unionens utsläpp med 55 procent till 2030 och att nå nettonollutsläpp 2050. För att nå dit krävs att vi får hållbara bränslen till fartygstrafiken och att sjötransporter ingår i systemet för handel med utsläppsrätter (ETS).

I Umeå hamn är arbetet redan i gång för att ställa om till framtidens krav. Sedan augusti 2021 har världens mest miljövänliga färja, Aurora Botnia, trafikerat sträckan Umeå-Vasa och hamnen är navet i en grön transportkorridor som sträcker sig från Vasa i Finland och därefter med järnväg till Göteborg samt ut i Europa.

– Det finns alla förutsättningar för att vi kan fortsätta att bygga vidare på den vägen. Utvecklingen av alternativa bränslen till fartyg går fort, säger Mikael Isaksson, VD på Umeå Hamn AB.

""

När vi ställer om till andra bränslen kan Umeå hamn, förutom lokalt producerad el, erbjuda alternativa bränslen som e-metanol och ammoniak.

– Mikael Isaksson, VD Umeå Hamn AB

Färjan mellan Umeå och Vasa har idag en blandad drift med batteri, biogas och LNG. I ett intentionsavtal som tecknats med de olika parterna, bland annat Wasaline, Umeå kommun och Vasa stad, är strävan att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

För att komma bort från bunkerolja och LNG, som idag står för mer än 90 procent av fartygens bränsle, drivs ett EU-projekt med namnet Blue Supply Chains. Här undersöks hur ett framtida energidistributionssystem för fartyg kan utformas utifrån fartygstyp, handelsmönster, förbindelser till hamnar och anslutning till landbaserad transportinfrastruktur och energisystem.

Umeå står i centrum för den svenska delen av projektet som fokuserar på möjligheten att erbjuda fossilfria bränslen i svenska hamnar.

– När vi ställer om till andra bränslen kan Umeå hamn, förutom lokalt producerad el, erbjuda alternativa bränslen som e-metanol och ammoniak, säger Mikael Isaksson.

I Umeå har bolaget Liquid Wind planer på att öppna en elektrobränsleanläggning, i samarbete med Umeå Energi. Bränslet, e-metanol, tror man på sikt kan ersätta dagens bunkerolja. Batteritekniken utvecklas också snabbt och el kan bli ett alternativ för närsjöfart med kortare sträckor där Umeå då är ett naturligt nav i Bottenviken.

– Det är rederierna och tillverkarna av motorer som till största delen driver utvecklingen. Vi kan skapa förutsättningarna på land så att det går att förverkliga omställningen, säger Mikael Isaksson.

I den utbyggnad som Umeå hamn genomför är planen att bygga ut elnätet och göra det möjligt för fler fartyg att få land- och laddström. Även hanteringen av gods på land är en viktig del av omställningen. Kranar, truckar och andra lastfordon ska fram till 2035 förnyas till en grön maskinpark.

– Vi kommer inte att skrota något som fungerar bra, att byta ut i förtid är inte håll-bart. Det mest hållbara är att göra byten i en sund balans, säger Mikael Isaksson.

Utbyggnaden av hamnen är en förutsättning för att klara av den gröna omställningen, ökande godsvolymer och framtidens fartyg.

Senast uppdaterad